Svenska  Skolan  hjälper  ditt  barn  med  svenskan

Snabblänk till: Barnlektioner

Vår skola

Svenska Skolan i Perth har funnits sedan 2003 som en fristående del av Svenska Klubben i Västra Australien.

Svenska skolan i Perth erbjuder barn med svensk anknytning en möjlighet att utveckla sitt svenska språk och knyta kontakter med andra svensktalande barn.

Our School

The Swedish School was established in 2003 as an independent subsidiary of The Swedish Club of WA.

The School offers an opportunity for children to learn and maintain their Swedish language and cultural heritage, whilst interacting with other Swedish speaking children and parents. All teaching is done in Swedish and the School also encourages parents to speak Swedish with the children at home to improve levels of communication and understanding of the language.

Ur skolans kursplan

"Skolan skall i sin undervisning sträva efter att eleven:
− utvecklar sin förmåga att förstå och uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska,
− utvecklar sin förmåga att med behållning läsa och förstå skilda slag av texter på svenska,
− tillägnar sig kunskaper om historia, traditioner och samhällsliv i sin ursprungskultur och förmåga att göra
   jämförelser med australiensiska förhållanden,
− stärker sin självkänsla och identitet och erövrar dubbel kulturtillhörighet,
− grundlägger goda läsvanor genom litteraturläsning eller tillägnar sig litteratur på annat sätt,
− lär känna delar av sitt kulturarv och kan sätta detta i relation till sig själv och sin egen situation."